Τι πρέπει να διαλέξω και ποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους;

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελληνική αγορά ο καταναλωτής να μπερδεύεται με το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Μεσίτη , πράκτορα και ασφαλιστή.

Πλέον με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία οι βαθμίδες διαμεσολάβησης έχουν αλλάξει .

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μετονομάστηκε σε Πράκτορα και επιπλέον ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων σε συντονιστή πρακτόρων όπως αναλυτικά  περιγράφονται πιο κάτω.

(Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύουσα  αρχή της Ασφαλιστικής αγοράς https://www.bankofgreece.gr/pages/el/deia/diamesolavites.aspx)

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  α) ασφαλιστικοί πράκτορες,

β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, και

γ) μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων

Ειδικότερα:

«Ασφαλιστικός Πράκτορας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

«Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και, στη συνέχεια, εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

«Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων»
 είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή τού πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

Επομένως  η βασική διαφορά μεταξύ Μεσίτη και πράκτορα είναι ότι ο Μεσίτης είναι ο διαμεσολαβητής που εκπροσωπεί τον πελάτη απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρίες σε αντιδιαστολή με τον πράκτορα που αντιπροσωπεύει τις ασφαλιστικές εταιρίες απέναντι στον πελάτη 

Και αυτή είναι μία πολύ σημαντική διαφορά για τον πελάτη που χρειάζεται κάποια αντικειμενική διαμεσολάβηση για λογαριασμό του, απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Πράκτορας

Εκπροσωπεί μία η περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες

Broker (Μεσίτης)

Εκπροσωπεί τον πελάτη απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρίες