Μάθετε για εμάς

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 122/3/15.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Διαχείριση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» (Φ.Ε.Κ. υπ. αρ. 3533/Β/30-12-2014), η International-Brokers.com I.B. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, με την οποία δεσμεύεται να προβαίνει σε ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση όλων των αιτιάσεων και παραπόνων των πελατών της ή τρίτων αναφορικά με ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι να εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας προς εσάς και θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουμε την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή παράπονο έχετε.

Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε αποτελεσματικά τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν αλλά και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μελλοντικής αποφυγής τους, ακολουθούμε συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων.

Η λήψη από εμάς κάποιου παραπόνου σας, όχι μόνο βοηθά στην καλλιέργεια αμφίδρομης επικοινωνίας αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τα εσάς.

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας υποβάλλετε τις όποιες αιτιάσεις σας.

Ως αιτίαση ορίζεται η δήλωση της οποιασδήποτε δυσαρέσκειας σε ότι αφορά στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε αιτήματα τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων από την Εταιρεία μας.

Την αιτίασή σας μπορείτε να την εγείρετε μέσω ειδικής φόρμας, την οποία θα βρείτε πατώντας εδώ.

Η αποστολή της φόρμας μπορεί να γίνει:

  • Μέσω e-mail στο info@international-brokers.com
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: International-Brokers.com I.B., Λ. Μεσογείων 256, Εμπορικό κέντρο Ερμής , 15561 ,Χολαργός, Ελλάδα.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων έχει οριστεί ο κος Γιάννης Μάμαλης.

Με την παραλαβή της αιτίασής σας, η International-Brokers.com θα την καταχωρήσει σε ειδικό ασφαλές αρχείο (στο οποίο και θα καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα που θα αφορούν στη διαχείριση της αιτίασής σας) και θα σας αποστείλει απόδειξη για την παραλαβή της.

Η ολοκλήρωση της εξέτασης της υποβληθείσας αιτίασης και γραπτή απάντηση σε αυτήν θα σας αποσταλεί από εμάς το συντομότερο δυνατόν, και όχι πέραν των 50 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου, οφείλει να σας εξηγήσει γραπτώς τους λόγους καθυστέρησης, αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής της αιτίασής σας δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας.

Σε περίπτωση που η αιτίασή σας αφορά σε συνεργαζόμενη με εμάς ασφαλιστική εταιρεία, σας ενημερώνουμε πως θα διαβιβάζεται σε αυτήν, προκειμένου να διερευνηθεί.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε την καταγγελία σας στους παρακάτω θεσμικούς φορείς:

Σε περίπτωση που η αιτίασή σας είναι σχετική με δραστηριότητες άλλες από εκείνες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και κατά συνέπεια η διαχείρισή της δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της International-Brokers.com , οφείλουμε να σας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Εταιρεία μας δεν είναι η αρμόδια στην οποία πρέπει να απευθυνθεί η αιτίασή σας.