Μάθετε για εμάς

Ενημέρωση σύμφωνα με 2016/97/ΕΕ

Η International-Brokers.com IB , εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, ως διανομένας ασφαλιστικών προϊόντων , γνωστοποιεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία, αλλά και με στόχο την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και διαφάνειας στα πλαίσια της κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών φυσικών και νομικών προσώπων, τα παρακάτω στοιχεία που προβλέπονται από την οδηγία 2016/97/ΕΕ . Επιπλέον, η εταιρεία ενημερώνει για τη διαδικασία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας για κάθε θετικό ή αρνητικό σας σχόλιο, παράπονο ή άλλο θέμα που αφορά την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Στην International-Brokers.com IB καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε πρόταση για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Ναί. Η International-Brokers.com IB μπορεί να παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές

Η International-Brokers.com IB παρέχει συμβουλές βάση αμερόληπτης ανάλυσης (άρθρο 29, §1, υποπερίπτωση αα’ Ν 4583/2018) λόγω μη αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες.

Δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες

Η International-Brokers.com IB έχει την δυνατότητα να αμοιφθεί με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Προμήθεια κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο
  2. Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη , αμοιβή απευθείας από τον πελάτη
  3. Συνδυασμός των 2 παραπάνω τρόπων

Ναι η International-Brokers.com IB , έχει νόμιμη άδεια με την οποία μπορεί να παρέχει τέτοιου είδους ασφαλιστικά – επενδυτικά προϊόντα.

Η International-Brokers.com IB και οι συνεργάτες της δεν εισπράτουν ασφάλιστρα για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας. Η πληρωμή του ασφαλίστρου πρέπει να γίνεται απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία.

Η International-Brokers.com IB δεν συμμετέχει σε ασφαλιστική εταιρία με ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου ή κεφαλαίου μεγαλύτερο από 10% , ούτε ασφαλιστική εταιρία αντίστοιχα συμμετέχει στην International-Brokers.com IB σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε δικαιώματα ψήφου ή κεφαλαίου.

Απόδειξη παραλαβής προσυμβατικής ενημέρωσης