Η ιστορία πίσω από τους International-Brokers.com

Η εταιρία δημιουργήθηκε με όραμα την πρωτοποριακή εξυπηρέτηση των πελατών

Τα στελέχη της εταιρίας μας, έχουν εμπειρία μαγαλύτερη των 30 ετών στην τοπική αλλά και στην Διεθνή ασφαλιστική αγορά. Με γνώμωνα το συμφέρον του πελάτη η εταιρία μας επέλεξε να λειτουργεί ως μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία, παρέχοντας αντικειμενικές συμβουλές βάσει νόμου στους πελάτες της.

Η International Brokers.com είναι μία κορυφαία Ελληνική εταιρία στην Διεθνή Ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Η μοναδική μας διείσδυση στην παγκόσμια αγορά, η από το 1991 εμπειρία μας και η εξειδίκευση στα Διεθνή προγράμματα υγείας , εγγυώνται ότι, κάθε  πελάτης μας, λαμβάνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα μέτρα του. Με εξυπηρέτηση VIP και πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, είναι σίγουρο ότι με εμάς, η ασφάλισή σας γίνεται απλή, διαφανής, και απολαυστική.

Στόχος μας είναι να γίνουμε ο συνεργάτης σε θέματα ασφάλισης, ώστε να διασφαλίσουμε την ηρεμία σας είτε είστε ιδιώτης είτε εταιρικός πελάτης.

blank

363978/234

Άδεια επιμελητηρίου

Στοιχεία Ταυτότητας

International-Brokers.com IB
Μεσίτες ασφαλίσεων
Α.Φ.Μ. 800806058
Λ.Μεσογείων 256 , 15561 , Χολαργός
Δ.Ο.Υ. Χολαργού

Αρ. ΓΕΜΗ : 141495903000

D-U-N-S : 498914291

Αποστολή Στοιχείων

Έντυπο πληροφοριών διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018 που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2016/97/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την διανομή Ασφαλιστικών προϊόντων οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.

1.Πληροφορίες Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

  • Επωνυμία: International-Brokers.com Insurance Brokers
  • Σκοπός: Μεσίτης Ασφαλίσεων (Μεσίτης Ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως την επιλογή της Ασφαλιστικής επιχείρησης.)
  • Νομική Μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
  • Αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο : 7770 ευρώ.
  • Κράτος Καταγωγής: Ελλάδα
  • Διεύθυνση Έδρας: Λ. Μεσογείων 256 , Χολαργός , Αθήνα
  • Επιμελητήριο Εγγραφής: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • Αρ. μητρώου Επιμελητηρίου: 363978
  • Αρ. Ειδικού μητρώου Μεσίτη Ασφαλειών: 234

Η εξακρίβωση της εγράφης μας μπορεί να γίνει με ερώτημα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο τηλέφωνο 2103380201 όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, http://insuranceregistry.uhc.gr/Search , βάζοντας στην αναζήτηση τον ΑΦΜ μας : 800806058

Ρητά αναφέρουμε ότι δεν έχουμε καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη Ασφαλιστική Επιχείρηση η οποία υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής όπως και δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένης Ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης συγκεκριμένης Ασφαλιστικής Επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

2. Διαδικασία Διαχείρισης καταγγελιών.

Η εταιρία μας ακολουθεί την διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο. Η γραπτή καταγγελία υποβάλλεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που αναφέρεται παραπάνω ή στο email: [email protected] Η εταιρία μας μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των γραπτών καταγγελιών που υποβάλλονται. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρία μας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση.

3. Πληροφορίες που αφορούν στη προσφυγή και τους μηχανισμούς Εξωδικαστικής επίλυσης Διαφορών.

Ο καταναλωτής αφού υποβάλει την καταγγελία στην εταιρία μας θα την αξιολογήσουμε εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί, έχει την δυνατότητα να προσφύγει, με αναφορά του, στο Συνήγορο του καταναλωτή, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα του να προβεί σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

4. Δραστηριότητα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Η εταιρία μας ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανομής βάση έγγραφης σύμβασης με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική εξάρτηση έναντι αυτών.

Ο Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων λαμβάνει:

α) Προμήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ ́εντολή του πελάτη του, ή και

β)Αμοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύμβασης μεταξύ τους. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ Μεσίτη και πελάτη τέτοιου είδους αμοιβής το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας με τον πελάτη είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του μεσίτη ασφαλίσεων, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης της αμοιβής και το ακριβές ποσό της αμοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η βάση και η μέθοδος υπολογισμού της αμοιβής.

Επίσης ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην Ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

5.Διερεύνηση Αναγκών και σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Η εταιρία μας πριν την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης προβαίνει στα εξής:

-προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελάτης. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

-επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικά κατά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ 1 του άρθρου 4 του ν.4364/2016, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που συντάσσει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτει.

Παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του.

Η συμβουλή παρέχεται με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 33 της οδηγίας, έντυπα ή μέσω διαδικτυακού τόπου.

6. Πιστοποίηση Γνώσεων.

Οι σχετικές άδειες διαμεσολάβησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, επιτρέπουν στην εταιρία μας, τη διανομή προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά, το οποίο μπορεί να διασταυρωθεί από την ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, http://insuranceregistry.uhc.gr/Search , βάζοντας στην αναζήτηση τον ΑΦΜ μας: 800806058

7) Είσπραξη Ασφαλίστρων. Η εταιρία μας δεν έχει ζητήσει από καμία ασφαλιστική εταιρία το δικαίωμα είσπραξης και ο πελάτης πληρώνει τα ασφάλιστρα του απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία.