Επενδυτικό προφίλ

Ερωτηματολόγιο προσδιορισμού καταλληλότητας και επενδυτικού προφίλ, το οποίο βάσει νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό να απαντηθεί πριν την σύναψη ή τιμολόγηση κάποιου επενδυτικού προϊόντος.


Σκοπός του Ερωτηματολογίου

 

  • Να προσδιοριστεί το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που προτίθεσθε να αναλάβετε με βάση το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υποστείτε απώλειες).

  • Να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που προτίθεστε να αναλάβετε.

  • Να προσδιοριστεί η προηγούμενη εμπειρία σας ως επενδυτής καθώς και οι επενδυτικοί σας στόχοι.

or press Enter